قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ماده واحده لایحه بودجه کل کشور و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به انضمام :

پیوست شماره 1 : اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

پیوست شماره 2 : درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

پیوست شماره 3 : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

در ذیل قرار داده شده است.

لایحه بودجه 1401 کل کشور (جهت دانلود کلیک نمایید)

فهرست مطالب فایل :

 • تبصره‌های ماده واحده ۱۴۰۱
 • جدول شماره 1 – خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 2 – خلاصه درآمدها و هزینه های دولت در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 3 – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 4 – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 5 – درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 6 – برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل
 • جدول شماره 7 – خلاصه بودجه دستگاه های اصلی
 • جدول شماره 8 – برآورد تملک دارایی های مالی سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 9 – برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 10 – منابع و مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 11- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره 1-11 بودجه شرکت های دولتی ۱۴۰۱
 • جدول شماره 2-11 بودجه بانک ها ۱۴۰۱
 • جدول شماره 3-11 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره 13- اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی سال 1401
 • جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره (5) در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 21- اعتبارات موضوع پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع بند «ی» تبصره (1))