پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی/واحدهای گزارشگر بخش عمومی

نظام حسابداری بخش عمومی

در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور، فایل نظام حسابداری سال 1400 که براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است در ذیل قرار داده شده است.

نسخه سال 1400 نظام حسابداری بخش عمومی (جهت دانلود کلیک نمایید)

در راستای ابلاغ ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور توسط خزانه داری کل کشور و اجرا توسط کلیه دستگاه های اجرایی، فایل نظام حسابداری سال 1401 که براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است در ذیل قرار داده شده است.

نسخه سال 1401 نظام حسابداری بخش عمومی (جهت دانلود کلیک نمایید)