ماده واحده لایحه بودجه کل کشور و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

لایحه بودجه سال 1401 کل کشور به انضمام :

پیوست شماره 1 : اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

پیوست شماره 2 : درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی

پیوست شماره 3 : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

در ذیل قرار داده شده است.

لایحه بودجه 1401 کل کشور (جهت دانلود کلیک نمایید)

فهرست مطالب فایل :

 • تبصره‌های ماده واحده ۱۴۰۱
 • جدول شماره 1 – خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 2 – خلاصه درآمدها و هزینه های دولت در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 3 – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 4 – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 5 – درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 6 – برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل
 • جدول شماره 7 – خلاصه بودجه دستگاه های اصلی
 • جدول شماره 8 – برآورد تملک دارایی های مالی سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 9 – برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 10 – منابع و مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 11- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره 1-11 بودجه شرکت های دولتی ۱۴۰۱
 • جدول شماره 2-11 بودجه بانک ها ۱۴۰۱
 • جدول شماره 3-11 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره 13- اعتبارات موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی سال 1401
 • جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره (5) در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 21- اعتبارات موضوع پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع بند «ی» تبصره (1))

پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی/واحدهای گزارشگر بخش عمومی

نظام حسابداری بخش عمومی

در اجرای ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور، فایل نظام حسابداری سال 1400 که براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است در ذیل قرار داده شده است.

نسخه سال 1400 نظام حسابداری بخش عمومی (جهت دانلود کلیک نمایید)

در راستای ابلاغ ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور توسط خزانه داری کل کشور و اجرا توسط کلیه دستگاه های اجرایی، فایل نظام حسابداری سال 1401 که براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تدوین شده و به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است در ذیل قرار داده شده است.

نسخه سال 1401 نظام حسابداری بخش عمومی (جهت دانلود کلیک نمایید)