راهکار جامع منابع انسانی

سرمایه های انسانی اصلی ترین منابع سازمان برای نیل به اهداف و آماج ها می باشد. سیستم مدیریت منابع انسانی اریس سازمان شما را در هدایت و بکارگیری توانمندی های کارکنانتان برای دستیابی به این منظور یاری می کند. سیستم مدیریت منابع انسانی اریس با طراحی براساس قوانین و مقررات دولتی در گذر از نظام هماهنگ پرداخت به قانون مدیریت خدمات کشوری به شایستگی برتری خود را نسبت به نرم افزارهای مشابه نشان داده و همراهی مطمئن برای سازمان شما در هدایت و پرورش توانمندی های کارکنان شما می باشد. پوشش انواع استخدامی، امکان کارکنان برای پیشرفت با توجه به مسیر شغلی و توانمند سازی ایشان و سیستم های کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان مصرح درقانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای مزایای رفاهی برای انگیزش همه به صورت سیستماتیک و فرآیند محور شمارا در امر مدیریت این سرمایه گرانبها یاری می نمایند

درخواست دمو

  • تشکیلات و سازماندهی
  • کارگزینی و صدور احکام
  • ارزشیابی پرسنل
  • مدیریت فرایند آموزش
  • مدیریت امور رفاهی پرسنل
  • مدیریت حضور و غیاب

– تعریف سطوح مختلف تشکیلات تا هر سطح دلخواه (شامل دستگاه ،حوزه، واحد و پست)
– نمایش تشکیلات به شکل درختی ،جدولی و تاپ چارت
– امکان مشاهده چارت در تاریخ دلخواه به شکل درختی
– تعریف واحدهای سازمانی و ثبت جزییات مربوط(شامل شناسه یکتا ،سطح واحد ،محل جغرافیایی و …)
……

مطالعه بیشتر

– مدیریت اطلاعات کارکنان ( شامل بیش از 50 مورد اطلاعات دقیق شخصی و استخدامی پرسنل)
– ثبت کلیه سوابق پرسنل(شامل سوابق خدمتی ،تحصیلی،ایثارگری و…..)
– ثبت مهارت ها و تخصص های پرسنل
– طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
……

مطالعه بیشتر

– تعریف دوره های ارزیابی
– امکان ثبت و نگهداری اهداف و برنامه‌ها و اقدامات کارکنان
– امکان ثبت گروهی اهداف ،اقدامات و برنامه های مشابه واحدهای سازمانی به تفکیک رده پست سازمانی
– ثبت اهداف ،اقدامات و برنامه های ارزشیابی توسط ارزشیابی شونده  و تایید مقام مسئول
……

مطالعه بیشتر

– ثبت عناوین دوره های آموزشی و مراکز برگزاری دوره ها
– ثبت دوره های آموزش (تاریخ شروع و پایان، مدت دوره، محل تشکیل، مربی،…)
– ثبت مشخصات و تخصیص اساتید
– ثبت دوره های پیشنهادی معاونت ها
– ثبت فرم اثر بخشی دوره و فرم ارزشیابی دوره
……

مطالعه بیشتر

– تهیه فرم درخواست وام
– ثبت اطلاعات پایه درمان(درصد و سقف مبلغ تعهد مالی )
– ثبت اطلاعات بیمارستان هاو دندانپزشکی های طرف قرارداد
– ثبت اطلاعات اماکن رفاهی
– تهیه معرفی نامه اسکان
– ثبت اطلاعات خانه های سازمانی
……

مطالعه بیشتر

– امکان تعریف انواع دستگاه کارت ساعت
– تعریف انواع قرارداد ها ،شیفت کاری ،تقویم کاری و نوبت کار
– تعریف سرویس رفت و آمد کارکنان
– تعریف انواع مجوزهای سازمانی برای تردد
– تعریف قوانین انواع مرخصی ها و اضافه کاری
– امکان ثبت کارمندان معاف از کارت
……

مطالعه بیشتر