راهکار جامع لجستیک

زیرسیستم مدیریت کالا، اموال و دارایی های ثابت اریس از ابزار های کارا در زمینه کنترل منابع برای مدیران بوده امکان کنترل و نظارت برعملیات تدارکات و پشتیبانی را فراهم می آورد . این نرم افزار برپایه نظام نوین اموال دولتی و مطابق با آخرین استانداردها و روش های تامین کالا طراحی شده است و کلیه خروجی های مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی را فراهم می آورد. طراحی این نرم افزار به صورت فرآیندی بوده وگردش درخواست به صورت قابل تعریف در نرم افزار جای گرفته است.

درخواست دمو

  • مدیریت اموال و دارایی های ثابت
  • انبارداری و مدیریت انبار
  • تدارکات

مدیریت اموال و دارایی های ثابت
– ورود اطلاعات تمامی گروه های اموال غیر مصرفی و در حکم مصرفی براساس نظام نوین اموال دولتی.
– تعریف چند سطحی مراکز استقرار شامل اداره کل، ادارات تابعه، ساختمان ها، طبقات و اتاق ها به همراه تعیین سطح دسترسی ( ثبت، ویرایش، مشاهده و حذف) برای افراد مختلف.
……

مطالعه بیشتر

انبارداری و مدیریت انبار
– تعریف انبارهای مختلف درون دستگاه به همراه انباردار و تعیین سطح دسترسی به انبار برای هر انباردار.
– تعریف کالاها، گروههای کالا و واحد های اندازه گیری کالاها.
– تعریف نقطه ی سفارش و تاریخ انقضاء برای کالاها به منظور تهیه ی آنها پیش از اتمام در انبار.
……

مطالعه بیشتر

تدارکات
– امکان تعریف تامین کنندگان
– ثبت اطلاعات کارپردازها (مامورین خرید) با کلیه اطلاعات لازم
– گردش مکانیزه درخواست های خرید خدمات و کالا
– امکان تایید اداره کارپردازی جهت برآورد قیمت درخواست خرید و خدمات
……

مطالعه بیشتر