کنترل بودجه و تامین اعتبارات

 • امکان ثبت موافقتنامه در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای
 • ثبت اصلاحیه های موافقتنامه ها
 • ثبت خودکار سند موافقتنامه و اصلاحیه
 • امکان ثبت مبادله ابلاغی
 • امکان ثبت اصلاحیه مبادله ابلاغی
 • امکان ثبت خودکار سند مبادله و اصلاحیه ها
 • امکان ثبت تخصیص از روی موافقتنامه
 • ثبت خودکار سند تخصیص
 • امکان صدور درخواست وجه بابت اعتبار تخصیص داده شده
 • امکان تائید درخواست وجه و ثبت مبلغ دریافتی بر اساس درخواست وجه
 • ثبت خودکار سند دریافت وجه
 • امکان ثبت اعتبار برای واحدهای ابلاغ گیرنده
 • امکان صدور سند و نامه ابلاغ اعتبار به صورت خودکار
 • امکان پا به پایی تنخواه به صورت خودکار
 • اعلام آخرین وضعیت اعتبارات هنگام ورود اطلاعات هر سند و کنترل مانده اعتبارات
 • امکان اعلام مانده اعتبارات در برنامه و فصل، طرح و ردیف‌های ابلاغی بر اساس فرم های عملکرد
 • ارائه گزارش های تفریق بودجه به تفکیک جاری، سرمایه ای و عمومی
 • امکان ثبت هزینه و دارایی و تامین اعتبار و دستور پرداخت
 • امکان صدور سند خودکار برای هزینه و دارای های ثبت شده
 • امکان پیگیری وضعیت هزینه و دارایی ثبت شده