کارگزینی و صدور احکام

 • مدیریت اطلاعات کارکنان ( شامل بیش از 50 مورد اطلاعات دقیق شخصی و استخدامی پرسنل)
 • ثبت کلیه سوابق پرسنل(شامل سوابق خدمتی ،تحصیلی،ایثارگری و…..)
 • حفظ سوابق تغییرات کاربران در تمامی بخش های سیستم (لاگ تغییرات)
 • ثبت مهارت ها و تخصص های پرسنل
 • تعریف جداول پایه قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت، فوق العاده ایثارگری
 • امکان ثبت ضرایب ریالی سال ویزه کارکنان رسمی و پیمانی
 • امکان ثبت حقوق و مزایای سالیانه مشمولین قانون کار
 • طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل
 • ثبت رسته و رشته های شغلی
 • تعریف و کنترل شرایط احراز مشاغل (شامل شرایط مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی،تجربه ،مهارت ،سن و …)
 • تخصیص پست سازمانی به پرسنل
 • ثبت سمت و واحد های خدمتی کارکنان قراردادی
 • محاسبه سنوات خدمتی و تجربی پرسنل
 • ثبت انواع استخدامی و وضعیت اشتغال به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • تعریف انواع امتیازات برای انواع استخدام با فرمول دلخواه و تاریخ موثر
 • ثبت مجوز و مستندهای استخدامی به هنگام تبدیل وضعیت پرسنل
 • تعریف عنوان و شرح حکم و پیش فرضهای حکم به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • تعیین روش محاسبه عوامل حکمی به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • صدور مکانیزه کلیه احکام بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و کنترل با آخرین حکم صادره
 • امکان صدور احکام و قراردادها به تفکیک پرسنل و استخدام بصورت انفرادی و گروهی
 • امکان صدور انواع احکام اصلاحی به طور خودکار
 • ارتباط با سیستم حضور و غیاب وثبت کارکرد ،مرخصی و ماموریت پرسنل
 • تغییر طبقه به صورت فردی
 • ارتقاء طبقه به صورت گروهی و همزمان
 • ثبت اطلاعات مربوط به بازنشستگی کارمندان(مستندهای بازنشستگی-نمونه ابلاغ- درخواست بازنشستگی-سوابق و محاسبه مدت خدمت، تعیین ورثه، حقوق دوسال آخر،کسور خدمت دولتی غیر رسمی،محاسبه کسور و تفاوت سوات ارفاقی)
 • گزارش سابقه خدمتی پرسنل و خلاصه اطلاعات کارکنان
 • گزارشات آماری از کارکنان و آیتم های احکام
 • امکان دریافت گزارشات در فرمت‌های مختلف از جمله Word، Excel، PDF و …