هزینه یابی بهای تمام شده

ثبت اطلاعات اولیه

  • امکان معرفی محرک هزینه و محرک فعالیت
  • امکان معرفی فعالیت ها به تفکیک فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبان
  • امکان معرفی مراکز هزینه و ثبت منابع استفاده شده در هر مرکز هزینه
  • امکان معرفی چند فعالیت در یک مرکز هزینه بر اساس درصد انجام فعالیت
  • امکان معرفی هزینه ها مطابق طبقه بندی اقتصادی هزینه ها
  • امکان ثبت هزینه های مستقیم برای هر مرکز هزینه
  • امکان ثبت هزینه های غیر مستقیم و تسهیم آن به مراکز هزینه طبق محرک انتخابی
  • امکان ثبت تعداد خدمات و فعالیت ها
  • امکان ثبت پیش بینی خدمات آتی

 

گزارشات

  • مراکز هزینه – محرک هزینه
  • لیست کلی هزینه ها
  • مجموع هزینه ها به تفکیک نوع هزینه
  • متوسط بهای تمام شده هر فعالیت
  • بهای تمام شده فعالیت ها ی اصلی به روش مستقیم
  • محاسبه شاخص های عملکردی در سطح سرفصل های هزینه
  • محاسبه شاخص های عملکردی در سطح برنامه فعالیت

 

گزارشات نموداری

  • متوسط هزینه ها
  • متوسط هزینه هر فعالیت
  • متوسط هزینه های مستقیم و غیرمستقیم
  • بهای تمام شده هر فعالیت به روش مستقیم و ریاضی