مدیریت فرایند آموزش

 • ثبت عناوین دوره های آموزشی و مراکز برگزاری دوره ها
 • ثبت دوره های آموزش (تاریخ شروع و پایان، مدت دوره، محل تشکیل، مربی،…)
 • ثبت مشخصات و تخصیص اساتید
 • ثبت دوره های پیشنهادی معاونت ها
 • ثبت نیازهای آموزشی پرسنل و دوره های پیشنهادی برای رشته شغلی
 • ثبت دوره های گذرانده شده پرسنل در گذشته در سازمان و خارج از سازمان
 • ثبت دوره های برگزار شده(تعریف کلاس) و نمره و غیبت برای دوره های گذرانده شده
 • ثبت نام افراد در دوره با توجه به شغل، مدرک تحصیلی و پیش نیازها
 • صدور گواهینامه فردی و گواهینامه گروهی برای کلاس
 • ثبت ابتکارات پرسنل ومعادل سازی آموزشی
 • ثبت فرم اثر بخشی دوره و فرم ارزشیابی دوره
 • صدور شناسنامه آموزش پرسنل و ثبت نیازهای آموزشی افراد در شناسنامه آموزشی
 • محاسبه امتیاز تعداد ساعات آموزش برای واحد کارگزینی جهت محاسبه حق شاغل
 • انواع گزارشات آماری مانند: دوره های اجرا، تعداد دوره های گذرانده شده توسط پرسنل(فردی، گروهی)، تعداد دوره های گذرانده شده توسط مدیران به تفکیک ارشد- میانی-عالی، کارمندان