مدیریت امور رفاهی پرسنل

 • وام و تسهیلات
  • پشتیبانی از انواع وامهای پرسنلی(وام بانکی و صندوق تعاون)
  • تهیه فرم درخواست وام
  • تهیه فرم های ضمانت وام
 • درمان و بهداشت
  • ثبت اطلاعات پایه درمان(درصد و سقف مبلغ تعهد مالی )
  • ثبت اطلاعات بیمارستان هاو دندانپزشکی های طرف قرارداد
  • تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی پرسنلی
  • تهیه فرم های درمانی، بهداشتی
 • امکانات رفاهی
  • ثبت اطلاعات اماکن رفاهی
  • تهیه معرفی نامه اسکان
  • ثبت اطلاعات خانه های سازمانی
  • امکان ثبت حکم سکونت و لغو سکونت پرسنل
  • امکان ثبت اطلاعات کمک هزینه و تخصیص به پرسنل
  • امکان ثبت اطلاعات مهدکودک و تخصیص به پرسنل
  • فرم معرفی نامه به رستوران
  • انواع گزارش های کاربردی