تدارکات

 • امکان تعریف تامین کنندگان
 • ثبت اطلاعات کارپردازها (مامورین خرید) با کلیه اطلاعات لازم
 • امکان تعریف انواع خدمات
 • گردش مکانیزه درخواست های خرید خدمات و کالا
 • امکان تایید اداره کارپردازی جهت برآورد قیمت درخواست خرید و خدمات
 • امکان تایید درخواست کالا و خدمات توسط امورمالی جهت تامین اعتبار
 • امکان تایید درخواست خرید کالا و خدمات بر اساس جزئیات اقلام مورد نیاز
 • قابلیت صدور اتوماتیک سفارش خرید از روی درخواست تایید شده و یا ثبت مستقل یک درخواست
 • مدیریت درخواست خرید و خدمات پیرو درخواست های مربوطه و قابلیت پیگیری آن
 • امکان صدور اتوماتیک رسید انبار یا فاکتور خرید از روی دستور خرید
 • گزارش دهی از روند خدمات درخواستی و خرید های انجام شده در بازه های زمانی مختلف
 • گزارش از وضعیت کارپردازی
 • امکان دریافت گزارشات لازم از فروشندگان کالا و عرضه کنندگان خدمات
 • دریافت گزارشات مورد نیاز از سیستم شامل درخواست ها و فاکتورها
 • مدیریت فاکتورها به تفکیک سال مالی
 • مدیریت فاکتورها به تفکیک تنخواه گردان
 • امکان ثبت نوع های مختلف فاکتورهای (خدمات ، کالا ، اثاثه)
 • امکان ثبت شرح تفصیل برای هرفاکتور
 • مدیریت خدمت ها به تفکیک سال مالی
 • مدیریت خدمت ها و گزارش گیری به تفکیک خدمات گروه خدمات و درخواست های خدمت
 • امکان گزارش گیری بر مبنای درخواست کنندگان تامین کنندگان مسئول خرید
 • امکان تعریف سقف مبلغ ریالی در فرایند های مربوط به تایید بودجه ای