خزانه داری بانک و چک

 • امکان تعریف انواع حساب بانکی و تخصیص آن به یک سرفصل حساب
 • امکان تعریف دسته چکهای یک حساب بانکی
 • امکان تعریف انواع دسته چکهای مختلف جهت چاپ
 • تخصیص شماره چک جهت صدور چک
 • مشاهده لیست چکها بر اساس شماره حساب، تاریخ، وضعیت چک و …
 • ارایه لیست چکهای تایید شده توسط مسئولین مربوطه جهت چاپ چک
 • امکان ابطال کردن چک
 • امکان پشت نویسی چکهای مخدوش شده
 • امکان صدور نامه جهت بانک عامل بابت چکهای مبلغ بالا
 • ارایه گزارش دفتر بانک
 • ارایه گزارش صورت مغایرت بانکی از طریق فایل بانک و یا به روش ورود اطلاعات دستی
 • اعلام نیاز به صدور چک در زمان ثبت اسناد توسط نرم ­افزار و ثبت اطلاعات چک