حقوق و مزایا

ساختارها و اطلاعات پایه

 • امکان تعریف تاریخ اجرا برای کلیه ردیف های مالیاتی و بیمه ای مختلف
 • امکان تعریف انواع وام ها برای پرسنل و کنترل اقساط پرداختی ایشان و تعریف قسط بندی برای وام ها
 • امکان تعریف فرمولهای محاسبه انواع مأموریت با بیتوته و بدون بیتوته،و محاسبه اضافه کاری
 • امکان ثبت و نگهداری مشخصات پرسنل مانند مشخصات شناسنامه های و استخدامی
 • امکان تعریف احکام کارگزینی و نگهداری کلیه احکام
 • امکان ثبت و نگهداری کارکرد، کسر کارکرد، غیبت، تأخیر
 • امکان معرفی آیتمهای حقوقی و اختصاص آن به عنوان یکی از عوامل حکم، کسورات، افزایشات و تعیین نوع مشمولیت جهت هر یک از آیتمها
 • معرفی جداول بیمه ای، تعیین سرانه ها و درصد سهم کارفرما و مستخدم و پیمایش جداول سالهای قبل
 • ثبت بانکهای عامل پرداخت حقوق
 • معرفی جداول مالیاتی و پیمایش جداول سالهای گذشته
 • ثبت سرانه پس انداز
 • تعیین درصد و درجه بدی آب و هوا برای مناطق
 • تعریف معافیت مالیاتی و درصد محاسبه مالیات
 • امکان ثبت اطلاعات حقوقی شامل کسورات، افزایشات، اضافه کاری و……
 • امکان ثبت اطلاعات حقوقی (افزایشات و کسورات) به صورت گروهی با توجه به برنامه پرداخت، نوع استخدام و محل خدمت
 • ثبت اطلاعات پرسنلی، احکام حقوقی و اطلاعات حقوقی برای پرسنل وظیفه(مشمولین وظیفه)
 • تعیین وضعیت محاسبه حقوق هر پرسنل مبنی بر محاسبه یا عدم محاسبه حقوق ، پس انداز، بیمه مکمل و …..

 

امکانات و فرایندها

 • ورود اطلاعات از طریق اکسل (اضافه کار، ماموریت، پس انداز، مزایا و …)
 • امکان ثبت حکم جدید و یا ویرایش آخرین حکم هر یک از پرسنل
 • انتقال پرسنل در صورت بازنشسته شدن به سیستم بازنشستگان
 • ثبت احکام سازمان بازنشستگی و وظیفه وارث
 • امکان انتقال اطلاعات پرسنل و احکام از سیستم مدیریت منابع انسانی اریس (درصورت وجود)
 • ثبت سرانه عائله مندی بازنشستگی و وظیفه وارث
 • انجام کلیه عملیات محاسباتی به صورت مجزا برای حقوق، اضافه کاری، ماموریت، معوقه و….
 • امکان محاسبه مقرری ماه اول در صورت وجود حکم جدید به صورت مکانیزه
 • محاسبه اضافه کاری همزمان با محاسبه حقوق
 • امکان انجام عملیات محاسباتی به صورت فردی و گزینشی
 • محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان براساس آخرین حکم کارگزینی و جدول حضور و غیاب ماهانه منطبق با قوانین
 • امکان تعریف فرمول محاسبه مالیات بر اساس بخشنامه های اراده شده اداره دارائی
 • امکان محاسبه و صدور فیش حقوقی پرسنل به صورت فردی و گروهی در ماه های مختلف
 • تعریف فرمول های محاسباتی مختلف بر اساس آیتم های احکام به صورت ساده و قدرتمند
 • امکان تهیه لیست بیمه ، لیست خلاصه بیمه و دیسکت بیمه تامین اجتماعی و دیسکت بیمه خدمات درمانی
 • امکان تهیه لیست مالیات ، لیست خلاصه مالیات و دیسکت مالیات وزارت دارایی
 • محاسبه حقوق بازنشستگان و اعمال کسورات آنها (در صورت عدم تسویه قبل از بازنشستگی)
 • محاسبه معوقه برای کلیه احکام اصلاحی و محاسبه بیمه و مالیات با توجه به سال احکام به صورت مکانیزه
 • امکان پشتیبان گیری به صورت دستی و اتوماتیک
 • امکان محاسبه نامحدود عملیات محاسباتی قبل از بستن ماه حقوقی
 • امکان کسر از مالیات حقوق با توجه به قانون کسر مالیات برای بیمه درمان
 • امکان پرداخت عیدی و پاداش به نسبت کارکرد در هنگام محاسبه حقوق
 • امکان پرداخت پاداش ویژه به نسبت تعداد روز کاری از حکم افراد با توجه به نوع استخدام
 • امکان بستن ماه حقوقی
 • امکان ثبت کسورات و افزایشات خاص به صورت گروهی و فردی
 • امکان پرداخت پاداش و عید به صورت گروهی و فردی
 • امکان محاسبه معوقه حقوق برای پرسنل
 • امکان تعریف پرداخت ها و افزایشات خاص برای فرزندان و همسران پرسنل مانند دانش آموز برتر، پاداش روز زن، قبولی در دانشگاه و …
 • امکان تعریف تعریف دلخواه انواع بیمه و درصد های سهم کارمند و کارفرما و در مقاطع مختلف زمانی
 • امکان تعریف فرمول و بخشنامه های مختلف محاسبه بیمه برای گروه های کاری متفاوت و موردی برای انواع متفاوت بیمه ها
 • امکان محاسبه معوقه های انواع بیمه مانند بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، تکمیلی
 • محاسبه ذخیره پاداش پایان خدمت در مقاطع مختلف سال مانند 6 ماهه یا یکساله
 • امکان تهیه کارت حقوقی 12 ماه بصورت نفر به نفر
 • امکان محاسبه حقوق شهرستانها بصورت جداگانه و یا بصورت یکجا
 • محاسبه پاداش پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده برای بازنشستگان
 • امکان پرداخت پاداش و یا عیدی به نسبت کارکرد برای افرادی که در طی سال بازنشسته می شوند.
 • امکان دریافت اضافه کار، ماموریت،پس انداز و رفاهیات از فایل اکسل
 • امکان ثبت پس انداز ها بصورت گروهی

 

گزارشات و خروجی ها

 • تهیه فایل بازنشستگی برای صندوق بازنشستگی
 • ارائه گزارشات فیش حقوقی، اضافه کاری و ماموریت پرسنل به تفکیک نوع استخدام، محل خدمت، برنامه پرداخت و یا به صورت کلیه موارد
 • ارائه گزارشات لیست حقوق، اضافه کاری و ماموریت پرسنل به تفکیک نوع استخدام، محل خدمت ،برنامه پرداخت و یا به صورت کلیه موارد
 • ارائه گزارش کسورات به تفکیک نوع کسورات، نوع استخدام، برنامه پرداخت، محل خدمت
 • ارائه گزارش لیستهای ریز افزایشات و کسورات پرسنل با توجه به نوع استخدام، محل خدمت، برنامه پرداخت و…
 • ارائه گزارش لیست نماینده حقوقی با توجه به نوع استخدام، برنامه پرداخت، محل خدمت و غیره برای پرسنل شاغل و بازنشسته
 • ارائه گزارش مربوط به محاسبه معوقه احکام حقوقی
 • نمایش مبلغ اختلاف بین محاسبه سهم جانبازان در لیستهای حقوقی و نماینده (در گزارشات لیست نماینده)
 • ارائه دیسکتهای بانک برای پرداخت حقوق، اضافه کار، ماموریت، پس انداز
 • ارائه دیسکت برای مراکز مختلف بیمه ای
 • ارائه دیسکت برای لیست پرداخت بن و دیگر افزایشات بدون اعمال در حقوق و کسر مالیات
 • تهیه دیسکت برای سازمان های بیمه، مالیات، بانک
 • امکان تهیه دیسکت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی حقوق پرسنل
 • امکان تهیه گزارشات حقوق و مزایای جاری و حقوق و مزایای معوقه، گزارشات مأموریت، و کسورات غیبت و گزارشات وام ها و کسورات معوقه
 • امکان تهیه گزارشات پرداخت های ویژه و جوایز فرزندان
 • ارائه قالب های متفاوت برای گزارشات مانند Excel و PDF
 • امکان تهیه گزارشات مدیریتی مانند خلاصه وضعیت اضافه کاری، کسر کارکردها و …
 • امکان تهیه گزارشات معوقه احکام، اضافه کار، ذخیره پاداش اضافه کار، ذخیره پاداش پایان خدمت و غیره