تشکیلات و سازماندهی

 • تعریف سطوح مختلف تشکیلات تا هر سطح دلخواه (شامل دستگاه ،حوزه، واحد و پست)
 • نمایش تشکیلات به شکل درختی ،جدولی و تاپ چارت
 • امکان مشاهده چارت در تاریخ دلخواه به شکل درختی
 • تعریف واحدهای سازمانی و ثبت جزییات مربوط(شامل شناسه یکتا ،سطح واحد ،محل جغرافیایی و …)
 • تعریف پست‌های سازمانی و ثبت جزییات مربوط(شامل کد پست ،شناسه یکتا ،رده پست،سطوح مدیریت جغرافیایی و …)
 • تعریف شرح وظایف واحد و پست های سازمانی
 • امکان مشاهده و نگهداری تاریخچه تغییرات (اصلاح، حذف و اضافه )در سطوح مختف تشکیلات
 • امکان مقایسه و مغایرت تشکیلات در نسخه ها  و تاریخ های متفاوت
 • امکان مشاهده پست های متصدی و بلاتصدی به شکل گرافیکی
 • حفظ سوابق متصدیان یک پست
 • جابجایی واحد و پست ها با امکان حفظ تاریخچه جابجایی ها
 • مرتب سازی چارت به شکل دلخواه با امکان Drag & Drop
 • گزارش دفترچه تشکیلات
 • گزارش از کل چارت با فرمت Word، Excel، PDF و …
 • گزارش از پست های با تصدی و بلاتصدی با فرمت Word، Excel، PDF و …