امور پیمانکاران و قراردادها

 • ثبت اطلاعات پیمانکاران شامل نام شرکت، نوع شرکت، شماره ثبت، آدرس، صاحبان امضاء و نمایندگان پیمانکار و
 • امکان اعلام فعال یا غیر فعال بودن پیمانکاران در سالهای مختلف
 • ثبت اطلاعات پیمانکاران ممنوع المعامله جهت جلوگیری از فعالیت با این نوع پیمانکاران
 • جستجو و فیلترینگ در لیست پیمانکاران بر اساس کلیه آیتمهای ورود اطلاعات آنها
 • ثبت اطلاعات قراردادها شامل شماره قرارداد، تاریخ، مبلغ قرارداد، موضوع و غیره
 • امکان ثبت متمم قرارداد جهت یک قرارداد
 • امکان تخصیص یک پیمانکار به قرارداد
 • امکان تعریف حساب طرح و پروژه جهت قرارداد
 • امکان تحویل موقت و قطعی قراردادها
 • امکان ثبت صورت وضعیت جهت قرارداد
 • امکان ثبت سند جهت صورت وضعیت قراردادها
 • مشاهده عملکرد مالی پیمانکار جهت یک یا کلیه قراردادهای منعقده در سالهای قبل و جاری
 • ارایه کاردکس وضعیت قرارداد در سالهای قبل و جاری