اخبار اریس

پروتکل تبادل الکترونیکی گزارش های مالی/واحدهای گزارشگر بخش عمومی

به اطلاع می رساند در نسخه جدید پروتکل سناما تغییرات قابل توجهی در بخش ریزفصل هزینه ها مشاهده می شود.

فایل نسخه جدید (2.7) سناما اصلاحیه 11 به تاریخ 1400/05/20 (جهت دانلود کلیک نمایید)

فایل نسخه جدید (2.8) سناما اصلاحیه 12 به تاریخ 1401/01/31 (جهت دانلود کلیک نمایید).