مدیریت حضور و غیاب

 • امکان تعریف انواع دستگاه کارت ساعت
 • تعریف انواع قرارداد ها ،شیفت کاری ،تقویم کاری و نوبت کار
 • تعریف سرویس رفت و آمد کارکنان
 • تعریف انواع مجوزهای سازمانی برای تردد
 • تعریف قوانین انواع مرخصی ها و اضافه کاری
 • امکان ثبت کارمندان معاف از کارت
 • امکان ثبت و اصلاح ساعت کاری بصورت گروهی و فردی
 • امکان ثبت و اصلاح ساعات شیفت ساعتی و چرخشی روزانه
 • امکان ثبت و اصلاح مانده مرخصی
 • امکان ثبت و اصلاح دستی تردد کارکنان
 • امکان ثبت نحوه محاسبه کسر ساعات جانبازان
 • امکان انتقال مانده مرخصی به سال بعد بصورت فردی و گروهی
 • امکان خواندن اطلاعات ترد پرسنل از فایل متنی و اکسل
 • گردش درخواست ماموریت و مرخصی از درخواست کننده تا تایید کننده
 • ورود اطلاعات اضافه کار ،انواع مرخصی ،انواع ماموریت و کارکرد بصورت دستی یا از دستگاه کارت ساعت
 • محاسبه کاردکس مرخصی به جزئیات مرخصی ساعتی ،استعلاجی ،استحقاقی و بدون حقوق
 • محاسبه کاردکس ماموریت بر اساس ماموریت ساعتی ،روزانه آموزشی و ورزشی محاسبه کسر کار تاخیر،غیبت و اضافه کار بصورت روزانه ،ماهانه ،سالیانه و بازه زمانی خاص
 • کنترل هوشمند تردد های معتبر و فاقد اعتبار پرسنل و نظارت بر وضعیت لحظه ای کارکنان
 • امکان مشاهده کارمندان از وضعیت لحظه ای تردد
 • امکان تهیه گزارش تفضیلی ورود و خروج پرسنل
 • امکان گزارش تفضیلی وضعیت مرخصی کارمندان