سپرده ها و تضمینات

سپرده

  • امکان تعریف حساب بانکی به صورت نا محدود
  • امکان تعریف سپرده های مختلف
  • امکان تعریف عملیات سپرده شامل دریافت و استرداد
  • امکان ثبت و نگهداری اطلاعات کامل سپرده های دریافتی و استردادی
  • امکان تعریف تنخواه گردان
  • امکان تهیه گزارشات ریز سپرده های دریافت و استرداد
  • امکان جستجو انواع سپرده ها بر اساس کلیه فیلد های اطلاعاتی
  • امکان تهیه فایل ریز سپرده جهت ارسال به خزانه
  • امکان تهیه فایل درخواست استرداد جهت ارسال به خزانه
  • امکان نگارش و چاپ نامه ریز سپرده جهت ارسال به خزانه
  • امکان نگارش و چاپ نامه درخواست استرداد جهت ارسال به خزانه

 

تضمینات

  • قابلیت ثبت مشخصات تضمینات شامل: ضمانت نامه بانکی، اوراق مشارکت، چک و سفته
  • قابلیت انجام عملیات تائید و تمدید ضمانت نامه ها
  • امکان گزارش گیری به تفکیک تاریخ، وضعیت اعتبار و نوع تضمین و مبلغ تضمین
  • امکان بررسی سر رسید ضمانت نامه ها و اوراق