انبارداری و مدیریت انبار

تشکیلات

  • امکان تعریف چارت سازمانی به همراه پست ها و واحدهای موجود در سازمان
  • تعریف کلیه پرسنل سازمان (رسمی و پیمانی) جهت تخصیص اموال
  • تعریف کاربران مختلف برای سیستم با قابلیت اعمال مجوزهای متنوع برای دسترسی به بخشهای مختلف نرم افزار
  • امکان تعریف گروه های کاربری برای سیستم و اعمال محدودیت های لازم و اختصاص کاربران برای آنها
  • امکان اعمال محدودیت برای کاربران در ورود به سیستم از کامپیوترهای مختلف درون سازمان
  • امکان تعریف اطلاعات پایه ای همانند بانکها، بیمه ها، سالهای مالی مختلف، موقعیتهای جغرافیایی، مکان ها و سایر آیتمهای مورد استفاده در نرم افزار

 

انبارداری و مدیریت انبار

  • تعریف انبارهای مختلف درون دستگاه به همراه انباردار و تعیین سطح دسترسی به انبار برای هر انباردار.
  • تعریف کالاها، گروههای کالا و واحد های اندازه گیری کالاها.
  • تعریف نقطه ی سفارش و تاریخ انقضاء برای کالاها به منظور تهیه ی آنها پیش از اتمام در انبار.
  • تعریف انواع رسیدهای انبار و همچنین قابلیت صدور قبض برای کالاهای ورودی به انبار.
  • تعریف انواع حواله انبار و همچنین قابلیت صدور حواله های انبار.
  • امکان تهیه لیست خرید برای انبار.
  • امکان تهیه گزارشات مختلف بر اساس کالاهای درون انبار(کاردکس کالا)، بر اساس موجودی ریالی و موجودی کمّی کالاها در محدوده ی زمانی خاص، بر اساس نقاط سفارش کالاها، بر اساس تاریخ انقضاء کالاها، و همچنین بر اساس تحویل های صورت گرفته به واحد ها.
  • امکان انجام عملیات انبار گردانی.