ارزشیابی پرسنل

  • تعریف دوره های ارزیابی
  • امکان ثبت و نگهداری اهداف و برنامه‌ها و اقدامات کارکنان
  • امکان ثبت گروهی اهداف ،اقدامات و برنامه های مشابه واحدهای سازمانی به تفکیک رده پست سازمانی
  • ثبت اهداف ،اقدامات و برنامه های ارزشیابی توسط ارزشیابی شونده  و تایید مقام مسئول
  • امکان تفکیک فرم های ارزشیابی مدیران و کارکنان بر اساس رده های پستی یا پایه شغلی
  • امکان تعریف گردش کار جهت فرآیندهای تکمیل فرم‌های ارزشیابی عملکرد
  • امکان تعریف پارامتریک شاخص های عمومی ارزشیابی
  • امکان شناسایی مقام مسئول (ارزشیابی کننده) توسط سیستم یا ارزشیابی شونده
  • صدور شناسنامه ارزشیابی