منو

مدیریت حقوق و مزایا

سیستم های جبران خدمت از پیچیده ترین نرم افزار های مالی می باشند. تعداد زیاد عملیات، تنوع عملگر ها، وجود قوانین ومقررات متنوع عملکرد این سیستم را به مجموعه ای پیچیده از روند ها و دستورالعمل ها مبدل نموده است. از سوی دیگر پرداخت حقوق ومزایا در سیستم های دولتی از قوانین مرتبط در نظام حکومتی و براساس انواع استخدامی تبعیت نموده و موارد مهمی از قبیل بیمه، مالیات و معوقات را رعایت نمایند. نرم افزار حقوق و مزایای اریس با داشتن محیط کاربری آسان و در عین حال با وجود طراحی پارامتریک و منعطف توانسته است به خوبی نیازهای دستگاه های دولتی را مرتفع سازد. توانمندی مهم این نرم افزار محاسبات انطباق با قانون مدیریت خدمات کشوری و هماهنگی با سیستم مدیریت منابع انسانی اریس است و وجه تمایز آن محاسبه معوقات به صورت خودکار می باشد. محاسبه معوقات همانند معوقات مربوط به حقوق، بیمه، مالیات، اضافه کار و ... و همینطور گزارشات مربوط به این معوقات از جمله فعالیت های زمان بر می باشد که با استفاده از این نرم افزار حسابداران و مدیران مالی می توانند به راحتی این معوقات را محاسبه و در وقت، زمان و انرژی صرفه جویی کنند.

 • معرفـی آیتمهـای حقوقـی و اختصـاص آن بـه عنـوان یکـی از عوامـل حکم ، کسـورات، افزایشـات و تعیین نوع مشـمولیت جهـت آیتم های تعریف شـد
 • تعریف سرفصل مالی برای هریک از آیتمهای حقوقی جهت صدور سند مکانیزه در نرم افزار حسابداری
 • تعریف جداول بیمه ای، تعیین سرانه ها و درصد سهم کارفرما و مستخدم و پیمایش جداول سالهای قبل
 • تعیین سرانه بیمه خدمات درمانی به صورت ثابت ویا درصدی از حقوق
 • تعریف فرمول محاسبه ماموریت به صورت مبلغ ثابت ویا درصد از حقوق و با توجه به نوع ماموریت
 • تعریف فرمول محاسبه ماموریت به صورت مبلغ ثابت ویا درصد از حقوق و با توجه به نوع ماموریت
 • تعریف مناطق محروم و تعیین درصد و درجه بدی آب و هوا برای مناطق
 • ثبـت اطلاعـات حقوقـی شـامل کسـورات، افزایشـات، اضافـه کاری و غیـره به صورت فـردی و گروهـی با توجه بـه برنامـه پرداخت، نـوع اسـتخدام و محل خدمت
 • ثبت اطلاعات پرسنلی ، احکام حقوقی و اطلاعات برای پرسنل وظیفه ( مشمولین وظیفه )
 • هماهنگی کامل با سایر نرم افزارهای اریس برای دریافت یا ارسال اطلاعات کارکردی و عملیات سازمانی

 • ثبت حکم جدید و یـا ویرایش آخرین حکـم هـر یک از پرسنل به صورت منفـرد (دستی ) و یـا انتقـال اطلاعات پرسنـل و احکـام از سیستـم پرسنلی
 • ثبت احکام سازمان بازنشستگی و وظیفه وارث
 • تسویه کسورات بدون اعمال درحقوق پرسنل
 • انجام کلیه عملیات محاسباتی به صورت مجزا برای حقوق، اضافه کاری، ماموریت، معوقه و...
 • محاسبه مقرری ماه اول در صورت وجود حکم جدید به صورت مکانیزه
 • محاسبه اضافه کاری و ماموریت همزمان با محاسبه حقوق یا خروج از حقوق
 • محاسبه حقوق بازنشستگان و اعمال کسورات آنها
 • محاسبه معوقه برای کلیه احکام اصلاحی و محاسبه بیمه و مالیات با توجه به سال احکام به صورت مکانیزه
 • محاسبه نامحدود عملیات محاسباتی قبل از بستن ماه حقوقی
 • کسر از مالیات حقوق با توجه به قانون کسر مالیات برای بیمه درمان
 • پرداخت عیدی و پاداش به نسبت کارکرد درهنگام محاسبه حقوق

 • ارائه گزارشات مختلف حقوقی برای کلیهمحاسبات انجام شده بدون محدودیت زمانی به تفکیک نوع استخدام،محل خدمت،برنامه پرداخت و یا به صورت کلیه موارد
 • گزارش لیست های حقوقی وفیش حقوقی پرسنلی
 • گزارش فیش و لیست اضافه کاری پرسنل
 • گزارش فیش و لیست ماموریت پرسنل
 • گزارش لیستهای ریز افزایشات وکسورات پرسنل
 • گزارشات گزینشی برای لیست های حقوقی ، ماموریت ، اضافه کاری
 • گزارش لیست نماینده حقوقی برای پرسنل بازنشسته
 • گزارش سالیانه از حقوق، اضافه کار، ماموریت، پس انداز
 • فایل خروجی برای مراکز مختلف بیمه ای
 • فایل خروجی برای لیست پرداخت بن ودیگر افزایشات بدون اعمال درحقوق وکسر مالیات
 • ارائه اظهار نامه برای سازمان های بیمه

اطلاعات شما ثبت شد

در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت