منو

مدیریت انبار، اموال و دارایی ها

زیرسیستم مدیریت کالا، اموال و دارایی های ثابت اریس از ابزار های کارا در زمینه کنترل منابع برای مدیران بوده امکان کنترل و نظارت برعملیات تدارکات و پشتیبانی را فراهم می آورد . این نرم افزار برپایه نظام نوین اموال دولتی و مطابق با آخرین استانداردها و روش های تامین کالا طراحی شده است و کلیه خروجی های مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی را فراهم می آورد. طراحی این نرم افزار به صورت فرآیندی بوده وگردش درخواست به صورت قابل تعریف در نرم افزار جای گرفته است.

 • استفاده از اطلاعات پایه ساختاری سیستم تشکیلات
 • تعریف روش جریان سفارش، نقاط عطف گردش درخواست و نقاط تایید وثبت
 • تعریـف انـواع کالا و کدینـگ کالا، طبقـه بندی کالایی و واحد شـمارش، مرکز هزینه و زمان هشـدار (نقطه سـفارش) هرکدام و یا اسـتفاده از کدینگ پیش فرض
 • تعریف انواع روشهای قیمت گذاری و خروج کالا و جداول وروش استهلاک
 • ثبت طبقه بندی و تعریف مشخصات جزئی اموال و دارایی های سرمایه ای براساس نظام نوین اموال دولتی
 • تعریف مشخصات فنی، تعمیراتی، بیمه ای (نوع و مشخصات جزئی بیمه نامه ) و تصویر کالا

 • ثبت درخواست کالا توسط کاربر و گردش درخواست تازمان تایید وپیگیری تازمان تحویل
 • تعیین روش تامین کالا توسط کاربر مجاز ( خرید انبار، خریدمستقیم و یا تامین از کالای موجود)
 • تعیین فرآیند خرید کالا به روش های مستقیم، استعلام بها و یا مناقصه
 • ارسال درخواست تایید شده خرید شده خرید جهت شارژ انبار به کارپردازی
 • صدور انــواع رسیــد انبار ( خرید، برگشت، امانی، مازاد، مستهلک) وشماره گذاری خودکار از زمان تعریف
 • صدور حواله انبار و اصلاحیه در صورت نیاز و شماره گذاری خودکار از زمان تعریف
 • ورود اطلاعــات انبـار گردانــی واصلاحیــه موجــودی انبار و انتقال موجودی پایان ســال مالی به سال مالی جدید
 • امـوال گردانـی بـا استفـاده از بـارکــد و یــا تکنــولوژی RFID و بروزرسانی لحظه ای اموال موجود دریک محل
 • حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به اراضی، ابنیه وسایر دارایی های ثابت مشابه
 • ثبت سوابق نقل وانتقال تعویض پلاک و غیره برای هر دارایی درشناسنامه دارایی
 • محاسبه استهلاک کالا به روشهای مرسوم حسابداری و ثبت سند مربوطه درسیستم حسابداری صدور اسناد حسابداری مرتبط با نظام نوین اموال دولتی

 • گـزارش موجودی کالا (درنقطه سفارش و پیش از رسیدن به نقطه سفارش)
 • گـزارش گردش کالا (کاردکس کالا) و یا گروه کالایی
 • گـزارش موجودی کالا به صورت ریالی، تعدادی و یا مختلط
 • گـزارش درخواست ها، رسیدها و حواله های مربوط به یک و کل مراکز هزینه
 • گـزارش ریز اتفاقات و تاریخچه گردش دارایی و یا مرکز هزینه
 • گـزارش اموال موجود تحویلی برحسب موقعیت های جغرافیایی و یا واحدها و افراد
 • گـزارش موجودی اموال یک اتاق با فرمت استاندارد
 • ارائـه فایل های خروجی جهت ارائه به سازمان امور اقتصادی و دارایی

اطلاعات شما ثبت شد

در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت