منو

راهکار ویژه حضور و غیاب

تعریف سازمان درقالب واحدهای سازمانی، پست ها و رسته های شغلی
امکان تعریف انواع کارگاه و ساختمان های مختلف
انواع قراردادها، تعریف شیفت های کاری، تقویم کاری و نوبت کار به تفکیک گروه های تردد
تعریف انواع فرمت اطلاعات دستگاه های کارت ساعت مدیریت حضور و غیاب

 • گردش درخواست ماموریت و مرخصی از درخواست کننده تا تایید کننده
 • حذف درخواست های ماموریت و مرخصی و یا تعدیل پس از ثبت وتایید
 • ورود اطلاعات اضافه کار، مرخصی، ماموریت و کارکرد به صورت دستی یا از دستگاه کارت ساعت
 • محاسبه کاردکس مرخصی به جزئیات مرخصی ساعتی، استعلاجی، استحقاقی و بدون حقوق
 • محاسبه کاردکس ماموریت براساس ماموریت ساعتی، روزانه، آموزشی و ورزشی
 • محاسبه کسر کار، تاخیر، غیبت و اضافه کار به صورت روزانه، ماهانه، سالیانه و یا بازه زمانی خاص
 • کنترل هوشمند پرسنل و نظارت بر وضعیت لحظه ای کارکنان

 • گزارش تردد کارکنان در بازه های زمانی مختلف به تفکیک فرد ، واحد ویا نوع استخدام
 • گزارش گردش شیفت های مختلف برحسب زمان یا بازه زمانی
 • گزارش سرجمع ماموریت کارکنان براساس فرد، واحد و یا نوع استخدام
 • گزارش مانده مرخصی کارکنان
 • گزارش افراد مرخصی یا مامور درتاریخ مشخص
 • کاردکس کارکرد پرسنل به تفکیک عوامل و ماههای سال

اطلاعات شما ثبت شد

در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت