منو

راهکار مدیریت منابع انسانی حوزه دولت

سرمایه های انسانی اصلی ترین منابع سازمان برای نیل به اهداف و آماج ها می باشد. سیستم مدیریت منابع انسانی اریس سازمان شما را در هدایت و بکارگیری توانمندی های کارکنانتان برای دستیابی به این منظور یاری می کند. سیستم مدیریت منابع انسانی اریس با طراحی براساس قوانین و مقررات دولتی در گذر از نظام هماهنگ پرداخت به قانون مدیریت خدمات کشوری به شایستگی برتری خود را نسبت به نرم افزارهای مشابه نشان داده و همراهی مطمئن برای سازمان شما در هدایت و پرورش توانمندی های کارکنان شما می باشد. پوشش انواع استخدامی، امکان کارکنان برای پیشرفت با توجه به مسیر شغلی و توانمند سازی ایشان و سیستم های کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان مصرح درقانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای مزایای رفاهی برای انگیزش همه به صورت سیستماتیک و فرآیند محور شمارا در امر مدیریت این سرمایه گرانبها یاری می نمایند

 • تعریف اطلاعات پایه ( پرونده پرسنلی ) با بیش از 50 مورد اطلاعات شخصی و استخدامی
 • تعریف جداول پایه قانون مدیریت خدمات کشوری و جداول قانون کار به تفکیک (شامل حداقل دستمزد، پایه سنوات، کمک هزینه
 • تعریف انواع حکم با پیش فرض ها و شرح های آن
 • تعریف رسته و رشته های شغلی و تحصیلی و ثبت جزئیات مربوط به پستهای سازمانی بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 • تعریف تشکیلات سازمانی شامل دستگاه، حوزه های کاری، واحدهای سازمانی و پست ها به صورت درختی
 • ارتقا رتبه و طبقه فردی، گروهی و یا بصورت خودکار
 • ارائه گزارشات تشکیلاتی همانند پستهای دارای شاغل و بلاتصدی به صورت تفصیلی و یا خلاصه
 • امکان ارائه گزارشات برآوردی نیازهای منابع انسانی ایجاد پرونده الکترونیک پرسنلی

 • صدور انواع حکم سازمانی رسمی، پیمانی، کارمشخص، کارگری و قراردادی براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار
 • گزارش شناسنامه خدمتی وسابقه اطلاعات
 • محاسبه خودکار امتیازات احکام و امکان صدور حکم ترتیبی و گروهی
 • ارائه گزارشات احکام کارگزینی
 • تعریف روش محاسبه با استفاده از فرمول های پیش فرض ویا اختصاصی
 • فرمول نویسی منعطف وتغییر درروش محاسبه عوامل حکم
 • ثبت فرم ارزشیابی مدیران ارشد ، میانی وکارمندان واستفاده از امتیازات حاصله در پرونده پرسنلی
 • صدور شناسنامه ارزشیابی سنوات مختلف فردی
 • خلاصه گزارش ارزشیابی سالیانه کارکنان به صورت کلی، واحد سازمانی وبا براساس تعاریف خاص
 • توانمندی در تغییر روش ارزشیابی حسب مورد و حفظ سوابق قبلی

 • مدیریت گردش امتیازی خدمات رفاهی
 • تعریف فرآیند ارائه خدمات درمان
 • تعریف فرآیند خدمات وام
 • تعریف فرآیند ارائه خدمات مهمانسرا
 • تعریف خدمات خوراک و پوشاک
 • تعریف سایر انواع عوامل رفاهی- انگیزشی حسب مورد

 • شناسنامه آموزش فردی و ثبت مشخصات پیش فرض آموزشی
 • انجام نیاز سنجی آموزشی کارکنان براساس دوره های موجود و یا پیشنهای جدید
 • ورود اطلاعـــات تقویـــم آمـــوزشی، نفـــرات مشـــمول و صـدور معرفـی نامـه شـرکت در دوره
 • خدمات پشتیبانی حین دوره
 • لیست سرفصل ها ولیست حضور و غیاب و نمره پایان دوره - ثبت فرم های اثربخشی دوره آموزشی در سطوح مختلف ( واکنش فراگیر - یادگیری - رفتار)
 • محـاسبه عـوامل انگیـزشی اجرای دوره آموزشی
 • انـواع گزارشـات آمـوزشی بـه تفکیک زمینه های اطلاعاتی

اطلاعات شما ثبت شد

در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت