منو

راهکار اتوماسیون اداری سازمان سبز

از سازمان خود چه می دانید ؟ آیـا تابحـال بـرای شـما پیـش آمـده بـه گزارشـات لحظـه ای از وضعیـت منابـع انسـانی سـازمان خـود نیـاز داشـته باشـید؟ آیا از وضعیت کلان حسابهای مالی خود اطلاع دارید؟ آخرین وضعیت حقوق و دستمزد سازمان شما چقدر می باشد؟ مدیـران امـروزه بـه گزارشـاتی نیـاز دارنـد کـه درزمـان کوتاهـی اطلاعـات مفیـدی بـه ایشـان ارائـه نمایـد. ایـن گزارشـات بـا وجـود اینکـه نبایـد شـامل داد هـای زیـادی باشـد، لکـن بایـد بتوانـد درسـریعترین زمـان اطلاعـات مفیـدی را بـرای مدیـران مهیـا نمایـد. برخـی از ایـن گزارشـات مهـم کـه درصفحـه کاربـری مدیـران وجـود دارد شـمال اطلاعـات زیـر مـی باشـد.

 • تعریف اشخاص حقیقی وحقوقی مکاتباتی خارج از سازمان
 • تعریف چارت مکاتباتی به صورت مستقیم یا برگرفته از چارت تشکیلاتی
 • تعریف پارامترهای عمومی سیستم شامل روش های ارسال، دلایل ارجاع، محرمانگی نامه و مانند آنها
 • تعریف مسیر اسناد از ایجاد تا انتشار آن در سطح سازمان
 • تعریف قالب های متعدد جهت چاپ نامه های داخلی یا صادره و فرهای اداری
 • تعریف مراحل ارجاع توسط پست های سازمانی و امضاهای مجاز

 • ایجاد و ثبت نامه های صادره ، وارده و داخلی در سیستم به همراه ضمائم نامه
 • الصاق انواع فایل ها به عنوان پیوست نامه شامل فیلم، صوت، تصویر و متن
 • جستجو و الصاق انواع مستندات موجود در آرشیو الکترونیک سازمان به نامه
 • امکان دریافت و ارسال نامه به صورت فیزیک یا از طریق نمابر، ایمیل، پروتکل ECE یا سایر پروتکل ها
 • تعریف انواع پیش نویس نامه و فرم
 • تعریف روش پاسخگویی یا هامش نامه به صورت مختلف و ارجاع آن
 • مشاهده تاریخچه تغییرات، گردش ها، یادداشت و جوابیه ها و آخرین گیرندگان نامه
 • امکان ارجاع به چند پست سازمانی، تعیین مهلت برای ارجاع، بازپس گیری ارجاع، ارسال رونوشت ارجاع، انتساب اولویت به ارجاع
 • یادداشت های اداری جهت انجام مکاتبات غیر رسمی یا دوستانه
 • امکان تعیین زمان تحویل موقت و قطعی برای قراردادها
 • تخصیص یک پیمانکار به قرارداد
 • تعریف حساب طرح و پروژه جهت هر قرارداد
 • مشاهده عملکرد مالی پیمانکاران جهت یک یا کلیه قرارداد های منعقده در سالهای قبل و جاری
 • ارایه کاردکس وضعیت قرارداد (کاردکس پروژه) درسالهای قبل و جاری

اطلاعات شما ثبت شد

در صورت نیاز با شما تماس خواهیم گرفت